Princip vzniku ztrát

Připojením prvku ke zdroji elektrické energie dochází vlivem průchodu proudu ke vzniku elektrického pole a úbytku napětí. Takovéto namáhání zároveň povede ke spotřebě elektrické energie projevující se zejména teplotním vzrůstem (tepelnými ztrátámi) v nejbližším okolí prvku, které lze vidět na následujících obrázcích pořízených infrakamerou.

  
Wattové ztráty mezi svorkami prvku lze spočítat z hodnot úbytku napětí na svorkách daného prvku a velikosti proudu, který jím prochází podle rovnice:
Pk = Uk * I     [W;V;A]Pk ... wattová ztráta na kontaktech [W];
Uk ... úbytek napětí na kontaktech [U];
I ... proud protékaný daným prvkem [A].


Potřebné hodnoty lze získat měřením podle následujícího schématu. Jedná se sice o konkrétní měření ztrát na jističi, avšak u dalších prvků bude probíhat totožným způsobem.

Schéma zapojení pro měření wattových ztrát na kontaktu jističe


Velikost wattových ztrát je přímo úměrná velikosti protékaného proudu a úbytku napětí na svorkách prvku. Tento úbytek napětí závisí na elektrickém odporu, který lze vyjádřit ze vztahu:

Rs = Uk / I     [Ω;V;A]

Rs ... odpor mezi svorkami [Ω];
Uk ... úbytek napětí na svorkách [V];
I ... proud protékaný daným prvkem [A].


Více odborného textu k problematice ztrát lze nalézt např. v různých skriptech zabývajících se elektrickými obvody a zejména výkony v nich:
  • Kotlan Jiří: Základy teoretické elektrotechniky
  • Vlk Rostislav: Měření wattových ztrát na kontaktech domovních jističů
  • Tepelné ztráty rozvaděčů viz. http://fei1.vsb.cz/kat.../Tepelne_ztraty_rozvadecu.doc
  • Havlíček V., Pokorný M., Zemánek I.: Elektrické obvody 1
  • Havlíček V., Pokorný M., Zemánek I.: Elektrické obvody 2
A internetových odkazech na fyzikální principy: